PPU-H ROL-LAS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Jęczniki Wielkie 35, 77-300 Człuchów


Ochrona Danych Osoborych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Poniżej znajdzie Pani/Pan informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PPUH ROL-LAS s.c. Janusz Konopa, Andrzej Piekarski 77-300 Człuchów, Jęczniki W. 35, który jest ich administratorem, w szczególności informacje na temat celów i podstaw prawnych przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: PPUH ROL-LAS s.c. Janusz Konopa, Andrzej Piekarski 77-300 Człuchów, Jęczniki W. 35, NIP 843-13-17-378, Regon 770712023, który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Firmy sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Dane kontaktowe

Adres e-mail: rollas2@wp.pl

Cene przetwarzania oraz podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:
 • zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, świadczenia usług z PPUH ROL-LAS s.c., podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;
 • podatkowych i rachunkowych;
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony roszczeń.

  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych.
  Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi rozliczeniowo-księgowe.

  Okres przechowywania

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy kupna-sprzedaży lub świadczenie usług do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie administratora - w zakresie zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy.

  Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę.
  Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy / świadczenia usług sprzedaży drogą elektroniczną - bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy.